1. การเข้าใช้งานครั้งแรก
  1.1 เข้าไปยังเว็บไซต์ www.rlg-ef.com คลิกที่แบนเนอร์

    2. ระบบจะนำเข้าสู่หน้า landing page ซึ่งจะรวมลิงค์สำหรับเข้าสู่เครื่องมือ EF Platform ทั้งหมด

    3. กรณีที่ต้องการใช้งานด้วยสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ให้ทำการ QR Code [1] หรือหากใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ให้คลิกที่ [เข้าใช้งานระบบ] [2]

    4. เมือสแกน QR Code หรือคลิกแท็บเข้าใช้งานระบบ จะมีการลิงค์เข้าสู่ Platform ให้ทำการติดตั้ง Platform ลงในคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต ระบบจะทำการติดตั้งตัวนำทาง [short cut] ลงบนอุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสะดวกในการเข้าใช้งานครั้งต่อไปๆโดยไม่ต้องไปจำ url ของ plaform

    Short Cut บนคอมพิวเตอร์
    Short cut บนหน้าจอสมาร์ทโฟน

    5. การเข้าใช้งาน แบบสังเกตุพฤติกรรมฯ ให้คลิกที่ ICON : EF Platform ที่หน้าจอคอมพิวเตอรื หน้าจอสมาร์โฟน ระบบจะเปิด Platform ให้ผู้ใช้งานทำการ Log in เพื่อเข้าใช้งานระบบ

    หากผู้ใช้งานต้องการใช้งานด้วยอีเมล ให้ระบุอีเมลของท่านที่ช่อง [ระบุอีเมล์ของท่านเพื่อเข้าใช้งานระบบ] และคลิก [sign in] ระบบจะทำการส่งรหัสตัวเลข 5 ตัวไปยังอีเมลของท่าน

    ระบบจะส่งรหัส 5 หลักไปยังอีเมล์
    นำรหัสมากรอกในช่อง และคลิก Sign in

    ระบบนำเข้าสู่หน้าหลักของ แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย (วัย 3 – 6 ปี) ตามแนวทางการจัดประสบการณ์ใน EF Guideline


    หากสมาร์ทโฟน แท็บเลต หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน มีการเชื่อต่อบกับบัญชี Google (Google Account) ไว้อยุ่แล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานระบบโดยการคลิกที่ Continue with Google เพื่อเข้าใช้งานได้ทันที ดังรูป

    Powered by BetterDocs