ข้อมูลนักเรียน เป็นรหัสหลักในการใช้งานระบบ ข้อมูลนักเรียนจะถูกเชื่อมโยงไว้กับ รหัสผู้ใช้ และ รหัสแบบสังเกตุพฤติกรรมฯ การสร้างรหัสนักเรียนให้สร้าจากหน้าหลัก โดยคลิกที่แท็บ [สร้างข้อมูลนักเรียนเพื่อเริ่มใช้งาน]


เมื่อ่คลิกที่แท็บ [สร้างข้อมูลนักเรียนเพื่อเริ่มใช้งาน] ระบบจะเปิดหน้าจอสำหรับการสร้างข้อมูลนักเรียน ให้ผู้ใช้งานระบบข้อมูลนักเรียบนให้ครบ เมื่อระบครบแล้วให้คลิกที่ [submit] เพื่อบันทึกข้อมูล


เมื่อทำการบันทึกข้อมูลนักเรียนแล้ว ระบบจะนำข้อมูลนัะกเรียนที่ถูกสร้างไปจัดเรียงไว้ที่เมนู [ข้อมูลนักเรียน]

[ดูข้อมูล] หากต้องการดูข้อมูลนักเรียนแบบละเอียดให้คลิกที่เมนูนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลนักหมด รวมถึงแสดง แบบสังเกตพฤติกรรมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย (วัย 3 – 6 ปี) ตามแนวทางการจัดประสบการณ์ใน EF Guideline ทั้งหมดของนักเรียนรายนั้นๆที่ได้มีการบันทึกไว้แล้ว ตัวอย่างดังรูป

1เป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน
2แสดงคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมฯ ในรูปแบบของ kamban board แยกตามกลุ่มทักษะทั้ง 3 ด้าน และคะแนนรวมของทั้ง 3 ด้าน พร้อมความเห็นตามเกณฑ์คะแนน
3แสดงความเห็นตามเกณฑ์คะแนน แบบสังเกตพฤติกรรมฯ ในรูปแบบของตาราง แยกตามกลุ่มทักษะทั้ง 3 ด้าน และความเห็นตามเกณฑ์คะแนนของทั้ง 3 ด้าน ***จะไม่แสดงจำนวนคะแนน
4กราฟแสดงเปรียบผลคะแนนของทักษะ EF ทั้ง 9 ด้าน ในแต่ละครั้งที่ทำการบันทึกพฤติกรรม แสดงผลในรูปแบบของ Radial Chart
5คลิกเพื่อกลับสู่หน้า [ข้อมูลนักเรียน]

[แก้ไขข้อมูลนักเรียน] หากต้องการแก้ไข ปรับปรุงข้อมุลนักเรียนให้คลิก ระบบจะเปิดหน้าข้อมูลนักเรียนสำหรับทำการแก้ไข ดังรูป เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อง คลิก [Submit] เพื่อบันทึกการปรับปรุงข้อมูล

Powered by BetterDocs