แดชบอร์ด เป็นหน้าที่รวบรวมรายงานของแบบสังเกตุพฤติกรรมฯ โดยมีการสแดงผลในรูปแบบดังต่อไปนี้

การแสดงผลในรูปแบบตาราง ผู้ใช้งานสามารถใช้การกรองเพื่อดูข้อมูลแบบรายชั้นเรียนได้ในช่อง [Filter by]


การสแดงผลในรูปแบบของกราฟ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายตัวนักเรียน ตามกลุ่มทักษะ ผู้ใช้งานสามารถใช้การกรองเพื่อดูข้อมูลแบบรายตัวนักเรียนได้ในช่อง [Filter by]


การสแดงผลในรูปแบบของกราฟ แสดงข้อมูลเปรียบเทียบรายตัวนักเรียน ตามโมดูล ef ทั้ง 9 ด้าน

Powered by BetterDocs