การบันทึกแบบสังเกตุพฤติกรรม

การบันทึกแบบสังเกตุพฤติกรรม ให้เริ่มต้นทำที่เมนู [ข้อมูลนักเรียน] ให้เลือกนักเรียนที่จะทำการบันทึกข้อมูล คลิกที่ Icon รูปนักเรียน หรือคลิกที่แท็บ [ดูข้อมูล]


เมื่อเข้ามาที่หน้าข้อมุลนักเรียนแล้วให้คลิกที่แท็บ [บันทึกพฤติกรรม]


ระบบจำนำมาสู่หน้าของการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย (วัย 3 – 6 ปี) ใรส่วนที่ 1 จะเป็นข้อมุลเบื้องต้นของนักเรียน ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้อง หากไม่มีความผิดพลาดของข้อมูลก็ไม่ต้องทำการแก้ไข ดังรูป

ข้อมูลส่วนที่ เป็นคำถาม และคำตอบของแต่ละโมดูลทั้งหมด 9 โมดูล ให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกคลิกตอบเพียง 1 คำตอบเท่านั้น

เมื่อคลิกเลือกคำตอบครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ Submit เพื่อบันทึกข้อมูล

เมื่อคลิก Submit เพื่อบันทึกข้อมูล ระบบจะทำการประมวผลและแสดงคะแนน ดังรูป

Powered by BetterDocs