ข้อตกลงการใช้งาน (Terms and Conditions of Use)

แอปพลิเคชัน “แบบประเมินวัดค่าทักษะสมอง EF 9 ด้าน” สำหรับเด็กปฐมวัย

RLG – EF Behaviors Assessment for Preschool (RLG-EF-BAP)

สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

**Copyright@2023 RLG Institute**

เพื่อให้การใช้งานแอปพลิเคชันแบบประเมินวัดค่าทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัยมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุปประสงค์การพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัยของภาคี Thailand EF Partnership และสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ผู้ใช้งานโปรดอ่าน ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลง ต่อไปนี้
คำนิยาม
“App. RLG-EF-BAP” หมายถึง แอปพลิเคชันแบบประเมินวัดค่าทักษะสมอง EF 9 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย RLG – EF Behaviors Assessment for Preschool
“สถาบันฯ” หมายถึง สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
“ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้งานระบบแอปพลิเคชันแบบประเมินวัดค่าทักษะสมอง EF 9 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย RLG – EF Behaviors Assessment for Preschool (RLG-EF-BAP)
“ผู้ดูแลกลุ่ม” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกลุ่มผู้ใช้งาน App. RLG-EF-BAP ของส่วนงานนั้น
“ข้อมูลเด็ก” หมายถึง ข้อมูลเด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยที่ผู้ใช้งานได้นำเข้ามาในระบบ App. RLG-EF-BAP
 
วัตถุประสงค์ของเครื่องมือและระบบ
แบบประเมินวัดค่าทักษะสมอง EF 9 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย หรือ RLG – EF Behaviors Assessment for Preschool (RLG-EF-BAP) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูปฐมวัยใช้สังเกตพฤติกรรมเด็กนักเรียน เพื่อประเมินวัดค่าทักษะสมอง EF ทั้ง 9 ด้านของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล แบบประเมินนี้ ไม่ใช่การวินิจฉัยหรือชี้ปัญหาที่เจาะจงโดยเฉพาะ มิใช่เพื่อการตัดสินเด็ก หากแต่เพื่อให้ครูใช้ในการสังเกตพฤติกรรมที่เกี่ยวกับทักษะสมอง EF ของเด็ก และบันทึกตามความเป็นจริง ด้วยจริยธรรมของความเป็นครู เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเป็นสำคัญ นำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะความสามารถของครู ในการออกแบบ พัฒนา และใช้แผนจัดประสบการณ์ในเด็กปฐมวัย ตามแนวทาง EF Guideline เพื่อส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นคนที่ “คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น”
เครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จากแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะสมอง EF ของเด็กปฐมวัย (วัย 3 – 6 ปี) ตามแนวทางการจัดประสบการณ์ใน EF Guideline โดยสถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ร่วมกับคณะนักวิชาการภาคี Thailand EF Partnership ได้รับการเผยแพร่ให้เกิดการใช้งานในรูปแบบเอกสาร ต่อมาปี 2564 ได้รับการพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแบบประเมินฯ เวอร์ชั่นที่ 1 ถูกนำไปใช้งานโดยครูปฐมวัยและครูพี่เลี้ยงของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่บูรณาการส่งเสริม EF ต้นแบบ จ.เชียงราย จนถึงปัจจุบัน ปี 2566 ได้มีการปรับปรุงข้อความถามและระบบของแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นเวอร์ชั่นที่ 2 เรียกชื่อว่า แบบประเมินวัดค่าทักษะสมอง EF 9 ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย หรือ RLG – EF Behaviors Assessment for Preschool (RLG-EF-BAP)  
การตกลงยินยอม
ก่อนที่ท่านจะตกลงเป็นผู้ใช้งาน App. RLG-EF-BAP นี้ ท่านจำเป็นต้องอ่านและยอมรับเงื่อนไขทุกประการ ตามข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่อาจกำหนดเพิ่มขึ้นหรือแยกออกมาด้วย
ทั้งนี้ ในการที่ท่านได้เข้ามาใช้งานระบบนี้แสดงว่าท่านยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลง และรวมถึงท่านได้ยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงเพิ่มเติมที่อาจะได้มีการแก้ไขหรือปรับปรุงในอนาคต (สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อตกลงได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า โดยจะมีการอัพเดทในระบบเท่านั้น) และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากวันที่มีการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงแล้ว จะถือว่าการใช้บริการของท่านเป็นการยอมรับข้อตกลงทั้งหมด ทั้งในส่วนของข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว และข้อตกลงที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
ความเป็นส่วนตัว
สถาบันฯ คำนึงถึงความเป็นส่วนบุคคลและความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งของผู้ใช้งานและข้อมูลเด็ก สถาบันฯ จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานและข้อมูลเด็กตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด
การอนุญาตให้นำเข้าและใช้ข้อมูลเด็ก
ผู้ใช้งานซึ่งเป็นครูที่มีหน้าที่สร้างข้อมูลเด็กในระบบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักต่อการสร้าง การนำเข้าข้อมูล การแก้ไขปรับปรุง และการใช้งานข้อมูลเด็กในระบบ ความรับผิดชอบต่อข้อมูลเด็กเป็นของผู้ใช้งาน โดยสถาบันฯ จะกำกับดูแลการใช้งานระบบให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) 
สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ห้ามนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบแทน หากพบปัญหาหรือการละเมิดกติกาการใช้งานระบบ สถาบันฯ ขอใช้สิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสม